Næringsutvikling i Troms fylkeskommune

Næringsetaten utøver fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. og understøtter fylkesrådet med rådgivnings- og sekretariatsfuksjoner.

Nedslagsfeltet har stor bredde, og inkluderer alt fra forvaltning av ulike typer tilskuddsmidler til utvikling av strategiske satsinger, samt være en arenabygger og pådriver i regionale næringsrettede utviklingsprosesser og forvalter av lovpålagte oppgaver.

Fylkesplanen for Troms 2014-2025 med handlingsprogram 2015-2018 og ulike sektorstrategier utgjør næringsetatens styringsdokumenter.

 

Les årsrapporten før 2017 her: Næringsrettet utviklingsarbeid i Troms 2017

 

Virkemidler:

Troms fylkeskommune v/næringsetaten har i tillegg ansvaret for vann- og akvakulturforvaltningen samt fått delegert myndighet fra Fiskeri- og kystdepartementet angående kystseljakt.

×